การรับประกัน สินค้า IQAir

ไอคิวแอร์ – การรับประกันแบบจำกัด*

ข้อมูลการรับประกัน:

ระบบฟอกอากาศนี้ครอบคลุมการรับประกันตามเงื่อนไข เฉพาะกรณีซื้อจากร้านค้าปลีกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับการใช้งานในที่พักอาศัย และ 1 ปี สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น Health Pro และระยะเวลา 1 ปี สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น Atem และเครื่องวัดคุณภาพอากาศ AirVisual Pro นับจากวันที่ผู้ใช้ได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ หากภายในระยะเวลา 3 ปีนี้ ระบบฟอกอากาศหรือส่วนหนึ่งส่วนใด (ยกเว้นอะไหล่สึกหรอ แผ่นกรอง อุปกรณ์เสริม รวมถึงอุปกรณ์ภายนอก) ได้รับการพิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่องที่เกิดเฉพาะจากการผลิตหรือวัสดุ ชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องรวมถึงอะไหล่ของชิ้นส่วนนั้นจะได้รับการซ่อมหรือการเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงและค่าวัสดุ สิทธิ์ตามการรับประกันนี้จำกัดเฉพาะผู้ซื้อดั้งเดิมคนแรก การรับประกันสำหรับชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนและงานบริการจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติตามการรับประกันของระบบส่วนดั้งเดิม

การรับประกันนี้ไม่รวมถึงการเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี การใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุในคู่มือ การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำการใช้สินค้า ความตั้งใจที่จะทำลายหรือทำให้เสียหาย สะเพร่า การสึกกร่อน ลอก หรือถูกรื้อ การทิ้งไว้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีการดูแลรักษา การซ่อมที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง การดัดแปลง การแก้ไข หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาที่แนะนำ โดนน้ำ อัคคีภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า การสึกกร่อนหรือการชำรุดที่เกิดจากเหตุทางธรรมชาติ การใช้งานหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การเสียหายระหว่างการขนส่ง การใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนทดแทนอื่น หรือวัสดุสิ้นเปลือง ที่ไม่ได้มาจากบริษัท

ทางบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้การรับประกันนี้สำหรับข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ซ่อมบำรุง หรือแก้ไขโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองและอนุญาตจากผู้ผลิต หรือกรณีที่แถบสติกเกอร์หมายเลขเครื่องถูกถอดออกหรือทำให้เสียหาย

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงและไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง นำส่ง หรือค่าประกันสำหรับการซ่อมแซม หากพบข้อบกพร่องจากการผลิตที่ชัดเจนจะต้องแจ้งไปยังผู้จัดจำหน่ายภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อ ระยะเวลาการรับประกันนั้นจะไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปหรือต่ออายุการรับประกันเพิ่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการเปลี่ยนสินค้า การนำมาจำหน่ายใหม่ การซ่อมแซมหรือการนำสินค้าใหม่มาทดแทนสินค้าเดิม

เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันและป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องถูกส่งกลับในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม โปรดเก็บกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมไว้

หมายเหตุสำคัญ: ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น โปรดติดต่อสถานที่ที่ทำการซื้อทันทีและอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โปรดสอบถามเกณฑ์และวิธีการนำเครื่องส่งคืนจากผู้จัดจำหน่ายก่อนที่จะส่งเครื่องกลับมาเข้ารับบริการหรือซ่อม ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการรับคืนสินค้าใด ๆ ที่ไม่ได้รับการยินยอม การส่งกลับอาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

การยินยอมรับคืนสินค้าไม่ได้เป็นการยินยอมรับภาระและความรับผิดชอบของสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อสินค้ามาถึง สินค้านั้นจะถูกตรวจสอบอย่างระมัดระวัง หากความเสียหายนั้นได้รับการครอบคลุมตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ สินค้านั้นจะได้รับการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากความเสียหายนั้นไม่ได้รับการครอบคลุมตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการจัดส่งจะถูกแจ้งและได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการซ่อมใด ๆ

การจำกัดความรับผิด: การรับประกันแบบจำกัดถือเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะของลูกค้าเพียงประการเดียวในการใช้เป็นเครื่องมือเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไปหากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น และจะใช้เป็นเอกสารแทนเอกสารอื่น ๆ ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น การรับประกันและความรับผิดชอบของสินค้าไอคิวแอร์ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่คำสั่งศาล) สัญญา การละเมิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การรับประกันแบบจำกัดนี้ จะไม่จำกัดสิทธิหรือละเว้นสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายของลูกค้า ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ไอคิวแอร์จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหาย การทุจริตบิดเบือนกำไรหรือขาดทุน ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้า หรือ การทำงานของสินค้าตัวนี้ ความเสียหายทางธุรกิจ ความเสียหายด้านสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือรายรับที่คาดว่าจะได้รับ การเพิ่มต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดความเสียหายทางอ้อม ผลต่อเนื่องหรือความเสียหายเป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงความพึงพอใจจากสินค้า หรือ การใช้งาน