การเปลี่ยนสินค้า

 • กรณีสินค้าเสียหายภายใน 7 วัน โดยเกิตจากขั้นตอนการผลิตลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการ เบอร์ 025125888 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนยังศูนย์บริการ หรือ ส่งพัสดุ กลับมายัง บริษัทฯ เช่น ไปรษณีย์ (EMS) เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการประเมินสินค้าภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ หากตรวจสอบพบความเสียหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเฉพาะส่วน หรือ เปลี่ยนสินค้าใหม่
 • กรณีสินค้าเสียหายเกินกว่า 7 วัน ลูกค้าสามารถใช้บริการส่งซ่อมสินค้า
 • กรณีสินค้ามีการจัดส่งผิดรุ่น สี ประเภท: สามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ มีอุปกรณ์ของสินค้าครบ ยังไม่ผ่านใช้งาน ไม่เคยเปิดการใช้งานโดยพนักงานหรือด้วยตัวท่านเอง และ พลาสติกหุ้มสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • การเปลี่ยนสินค้าทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสูงสุดไม่เกิน  300 บาทต่อเที่ยวให้กับลูกค้า
 • หากทางบริษัทตรวจสอบสินค้าแล้วไม่พบความเสียหายตามที่ระบุ หรือสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้ากลับคืนไปยังลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินอันเนื่องจากลูกค้า “เปลี่ยนใจ” การสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น การใช้งานผิดรูปแบบนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือและใบรับประกัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การคืนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีปัญหาจากขั้นตอนการผลิตภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 • กรณีซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายนั้น ๆ ไม่สามารถนำส่งคืนที่บริษัทฯโดยตรง หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อ.  แผนกบริการ ที่เบอร์ 063 205 6868 หรือ 02 512 5888 ในวันและเวลาทำการ*
 • กรณีซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซต์ iqualityairthailand.com หรือ ศูนย์บริการ IQAir วิภาวดี สามารถคืนสินค้าหรือจัดส่งสินค้ากลับมายังศูนย์บริการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
 • หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นเดิมหรือเทียบเท่าได้
 • สินค้าที่มีการส่งคืนกลับจะต้องอยู่ในสภาพปกติพร้อมบรรจุภัณฑ์มีอุปกรณ์ของสินค้าครบ ตามที่ได้ทำการจัดส่ง คู่มือสินค้า ใบรับประกันสินค้า อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมหลักฐานการสั่งซื้อ

นโยบายการคืนเงิน

 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือกรณีสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้าภายใน 7 วัน
 • กรณีซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย การคืนเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายนั้น ๆ เป็นผู้คืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซต์ iqualityairthailand.com หรือ ศูนย์บริการ IQAir วิภาวดี ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าและหลักฐานการสั่งซื้อจากทางลูกค้าครบถ้วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 3% หากมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย